Archive. In order to develop the topic and give answers to all questions and describe the problem, it is worth using many resources, including https://dissertationmasters.com/

 
 

lӘзірбайжан ұлттық ғылыми мектептер мен білім беруді дамыту мен әдістемесі

Development and methodology of national scientific schools and education in Azerbaijan

  Page 3-7
  MAHARRAMOV A.M.
  PDF
 

 
 

Каспий қайраңының жасанды Reef аймақтардың жағалау аймағын құру үшін экологиялық және экономикалық алғышарттар

Ecological and economic preconditions for creation in a coastal zone of Caspian sea shelf artificial reef zones

  Page 8-16
  USHIVTSEV V.B. ,VODOVSKIY N.B. ,GALAKTIONOVA M.L. ,ERMAKOV D.I. ,KURAPOV A.A. ,PONOMARENKO D.V. ,KOTENKOV S.A. ,MONAHOV S
  PDF
 

 
 

Каспий теңізінің Тегін тұрмыс

Free living infusorians of the Caspian sea

  Page 17-27
  AGAMALIYEV F.G. ,SULEYMANOVA I.A.
  PDF
 

 
 

Петрографиялық және орталық елбо блыс көмір кен орындарын геологиялық кейіпкерлері

Petrographic and geological characters of the central Elburz region’s coal deposits

  Page 28-39
  BABAZADEH V.M. ,ARDEBILLIH L. ,MAMMADOV Z. I. ,KHASAYEV A.I. ,QALANDAROVA B.H. ,NAVI P. ,KARIMLIA U.I
  PDF
 

 
 

Каспий өңіріндегі газ өндіру және тасымалдау

Extraction and transportation of gas in Caspian region

  Page 40-47
  ISMAYILOV Ch.N.
  PDF
 

 
 

Гелиос энергетикалық жүйесін енгізу экологиялық қауіпсіздігін интеграцияланған критерийі

The integrated criterion of ecological safety of introduction of helioenergetic systems

  Page 48-52
  TURKPENBAEVA B.Z. ,OMARBEKULY T.
  PDF
 

 
 

кен орнының геологиялық құрылымы мен алтын бар ерекшеліктері

Features of geological structure and gold-bearing of the Gosha deposit (the lesser Caucasus, Azerbaijan sector)

  Page 53-61
  RAMAZANOV V.G. ,GALANDAROV B.H. ,KHASAYEV A.I. ,MANSUROV M.I. ,MAMMADOV Z.I. ,SAFARI M. TAHMAZOVA T.H.
  PDF
 

 
 

полимерлік сорбент арқылы фенол су тазарту ортаның Water mediums purification from phenol by polymeric orbent

  Page 62-70
  MAHARRAMOV A.M. ,ALOSMANOV R.M. ,ORUJOVA K.N. ,AZIZOV A.A.
  PDF
 

 
 

Каспий теңізінің Абшеронском түбегінде жағалау бойы суларын балық паразиттерінің фаунистикалық және биологиялық сипаттамалары

The faunistic and biological characteristics of fish parasites of the Absheron peninsula coastal waters of the Caspian sea

  Page 71-76
  MAMEDOVA S.N
  PDF
 

 
 

түрлі биотопов эпифитик ascomycetes және арнайы идиома болжамы деді ашытқы қатынасы

The ratio of epiphytic ascomycetes and basidiomycetes yeasts in various biotopes

  Page 77-81
  ALIYEVA S.I
  PDF
 

 
 

Әзірбайжан жағалау аймақтары туралы Каспий теңізінің су деңгейінің ауытқу әсері

Influence of water-level fluctuation of the Caspian sea on coastal zones of Azerbaijan

  Page 82-87
  IMRANI Z.T. ,ZEYNALOVA K.Z.
  PDF
 

 
 

(Тұрақты даму және ауаның ластану мысалдар) Әзірбайжанда қоршаған ортаны қорғау кейбір құқықтық аспектілері

Some legal aspects of environmental protection in Azerbaijan (on the examples of sustainable development and air pollution)

  Page 88-93
  BAYRAMOVA L.A.
  PDF
 

 
 

Заметки о состоянии и статусе птиц в национальном парке Ширван

Notes about the condition and status of birds in Shirvan national park

  Page 94-98
  HUMBATOVA S.E. ,AGAYEVA C.A. ,AZMAMEDOVA F.N
  PDF
 

 

жер үстi және Каспий теңізі

Surface water and the Caspian sea

  Page 99-102
  ZHANGEREEVA G. ,ABDRACHMANOVA G. ,UTEPKALIEV S
  PDF